1111

Habarlar

Pişik iýmiti bilen it iýmitiniň arasynda nähili tapawutlar bar?

Nädogry adamlara pişik iýmitini we it iýmitini iýmitlendirmäň.Olaryň iýmit düzümi başga.Olary nädogry iýmitlendirseňiz, pişikleriň we itleriň iýmitlenmegi deňagramsyz bolar!Käbir dostlaryň öýlerinde bir wagtyň özünde itler we pişikler bar.Iýmitlenende itler pişigiň iýmitini talaýarlar, pişikler wagtal-wagtal it iýmitlerini ogurlaýarlar.Amatly bolmak üçin käbir adamlar hatda iki görnüşli haýwanlary bir görnüşli iýmit bilen uzak wagtlap iýmitlendirýärler.Aslynda bu nädogry amal.
Pişik iýmiti bilen it iýmitiniň arasyndaky tapawut

Sebäbi itleriň we pişikleriň iýmitleniş zerurlygy fiziologiki şertler taýdan biri-birinden tapawutlanýar.Iň uly tapawut, pişiklere itlerden iki esse köp protein gerek.Pişik uzak wagtlap it iýmitini iýse, ýeterlik iýmitlenmezlige sebäp bolar, netijede pişigiň haýal ösmegine, horlanmagyna, akyl taýdan ýaramazlaşmagyna, gödek sütük we ýagtylygyň ýitmegine, işdäň ýitmegine, ýagly bagyr we beýleki hadysalara sebäp bolar.Çynlakaý hadysalar, hatda pişikleriň saglygyna howp salýan ganazlyga we aşgazana sebäp bolup biler.Mundan başga-da, pişik iýmitinde it iýmitinden has köp belokly maddalardan başga-da köp sanly iýmitler bar, meselem, arginin, taurin we arahidon turşusy Niasin, B6 witamini, magniý we ş.m. pişikler bu iýmitlere itlerden birnäçe esse köp mätäç.Şonuň üçin umumy itleriň iýmitlenmegi pişikleriň ösüşini we gündelik durmuş zerurlyklaryny kanagatlandyrmakdan uzakdyr.Sebäbine görä, pişigiň häsiýeti taýdan pişik itiň iýmitinde düýbünden ysgynsyz, ýöne uzak wagtlap aç we iýmitlenmedik pişik üçin aç bolmaly.Eýesi, pişigiň it iýmitini iýmäge taýýardygyny it iýmini iýmek ýaly pikir etmeli däldir!
Munuň tersine, itler pişigiň iýmitini iýip bilermi?Edil şonuň ýaly, pişik it iýmitini iýse, ýeterlik iýmitlenmezlige sebäp bolar we pişik uzak wagtlap it iýmitini iýse, itiňizi ýakyn wagtda uly semiz ite öwürer.Pişikler bilen deňeşdirilende, itler hemme ýerde we pişigiň iýmiti tagamly bolany üçin, itler pişigiň iýmitlenmegini gaty gowy görerler we aşa köp iýmitlenerler.Artykmaç iýmitlenmek itlerde çalt semizlige sebäp bolar.Semizlik itleriň ýüregine agyrlygy artdyrar, itleriň alyş-çalşyna täsir eder we itleriň saglygyna zyýan ýetirer.Şeýlelik bilen, islendik ýagdaýda pişikler we itler öz iýmitlerini aýratyn iýmeli.

Saparwww.petnessgo.comhas giňişleýin bilmek üçin.


Iş wagty: Iýun-10-2022