Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Zawodymyz

“PetnessGo” 2016-njy ýylda esaslandyryldy, biz öý haýwanlaryny öndürýän zawod, hünärmen satuw toparlaryny, gözleg we barlag toparyny, dizaýn toparyny we QC toparyny giňeltdik.Biziň niýetimiz, müşderilerimiziň işini öňdebaryjy bazarlarda has bäsdeşlik we işjeň etmek.Üpjünçilik zynjyry barada, her ýyl dürli kategoriýadaky iň ýokary üpjün edijileriň optimal saýlanmagyna ünsi jemleýäris.Logistik ulgamymyz wagtyň gowulaşmagy bilen, müşderilerimizi kanagatlandyrmak we hyzmatdan soň ajaýyp görkezmek üçin iberilmezden ozal hil gözegçiligi boýunça berk iş alyp barýarys.Her sargydyň önümçiligi ammarymyzda ýygnalardy.Şonuň üçin hil gözegçilik toparymyz iberilmezden ozal barlag geçirer.

Biziň wezipämiz

Haýwanlaryň eýeleri we haýwanlary söýýänler hökmünde “PetnessGo” adamlary öý haýwanlaryna has ýakynlaşdyrmaga ünsi jemleýär, öý haýwanlarynyň eýelerine we öý haýwanlaryna ideg edýän hünärmenlere, ýokary hilli önümleriň bir topary bilen öz meselelerine ajaýyp çözgüt tapmaga kömek etmek üçin her dürli öý haýwanlaryny öndürdik. adamlar we haýwanlar üçin durmuşy aňsatlaşdyrmak üçin.Haýwan haýwanlarymyz, adamlaryň we öý haýwanlarynyň durmuş derejesini ýokarlandyryp, öý haýwanlarynyň durmuşyny has amatly, arassa we amatly edip biler.

kompaniýa img-4

Önümlerimiz

Önümlerimiz pişikler we itler üçin awtomatiki iýmitlendirijiden, öý haýwanlarynyň suw paýlaýjysyndan, akylly haýwan iýmitlendirijisinden, öý haýwanlaryny içýän suw çüwdürimlerinden, öý haýwanlaryndan we beýleki haýwan esbaplaryndan we ş.m.Täze önümleri öndürmek üçin elmydama durmarys.Şeýle hem, müşderileriň tekliplerini kabul ederis we bazaryň zerurlyklaryna laýyk gelýän önümleri öndüreris.

Şahadatnamamyz

“PetnessGo” haýwan önümleri üçin CE, FCC, RoHs, REACH, KC we ş.m. talaplary ýerine ýetirýär we zerur bolan beýleki şahadatnamalary alyp bileris.PetnessGo, ISO 9000, BSCI standartyna berk eýerýär.Hil üçin berk jogapkärçiligiň elmydama möhümdigine ynanýarys.Şonuň üçin önümiň hiline berk talaplarymyz bar.

Biziň bazarymyz

Professional hyzmat we berk gözegçilik ulgamy PetnessGo-nyň önüminiň Europeewropa, ABŞ, Angliýa, Awstraliýa, Japanaponiýa we Günorta Koreýa we ş.m. eksport edilmegine kömek edýär. Müşderiler önümlerimiz üçin öwgüli sözler we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy gözleýärler.Müşderilere ýokary hilli hyzmatlar we ýokary hilli önümler bermäge borçlanýarys.Biziň köp sanly global hyzmatdaşlarymyz bar we olar uzak wagtlap biziň bilen işewürlik modelinde boldular.