Senagat habarlary

 • Haýwanlaryň saçlaryndan biynjalyk bolduňyzmy?

  Haýwanlaryň saçlaryndan biynjalyk bolduňyzmy?

  Haýwanlaryň saçlaryndan biynjalyk bolduňyzmy floüzýän saçlary azaltmak üçin saçlara wagtynda daralmasa, pişigiň saçlarynyň köpüsiniň özleri tarapyndan ýuwudyljakdygyny we siňdirilmedik pişigiň saçlarynyň köpeljekdigini bilýäris. saç topy keseliniň gizlin howpy ....
  Koprak oka
 • Haýsy marka gowy suw üfleýji?Suw üfleýjini nädip satyn almaly

  Haýsy marka gowy suw üfleýji?Suw üfleýjini nädip satyn almaly Her gezek it suwa düşende, iň gaharlandyryjy zat, itiň saçyny üflemekdir.Köp eýeler öz saç guradyjy enjamyny ulanýarlar.Şeýle-de bolsa, galyň saçly ullakan ite duşansoň, ony ulanmak gaty kyn.Üçünji ...
  Koprak oka
 • Haýwan pişigini sumkany nädip saýlamaly

  Haýwan pişigini sumkany nädip saýlamaly

  Haýwan pişigi sumkasyny nädip saýlamaly? Pişik gullarynyň hemmesinde diýen ýaly öýde howa gutusy ýa-da göçme pişik sumkasy bar.Garyndaşlaryna we dostlaryna baryp görmek ýa-da pişigi hassahana äkitmek gaty amatly.Onda pişigiň çykýan sumkasyny nädip saýlamaly?Geliň, bir göz aýlalyň.Pişigiňizi has uzaga çekmek isleseňiz ...
  Koprak oka
 • Pişikler gije uklaýarmy?Pişikler günde näçe sagat uklaýarlar?

  Pişikler gije uklaýarmy?Pişikler günde näçe sagat uklaýarlar?

  Pişikler gije uklaýarmy?Pişikler günde näçe sagat uklaýarlar?Pişikleriň birneme ýalta haýwanlardygyny bilýäris.Haýwan itleri ýaly janly we işjeň däl.Olar rahat ýerde arkaýyn ýatmagy gowy görýärler.pişikler gijeki haýwanlarmy? Pişik gije uklaýarmy?Käbir pişik ...
  Koprak oka
 • Dogry çekiş ýüpüni nädip saýlamaly çekiş ýüpüni saýlamagyň esasy nokatlary

  Dogry çekiş ýüpüni nädip saýlamaly çekiş ýüpüni saýlamagyň esasy nokatlary

  Dogry çekiş ýüpüni nädip saýlamaly çekiş ýüpüni saýlamagyň esasy nokatlary Itiň howpsuzlygy üçin gaty möhümdir, ýöne ýaramaz it iti oňaýsyzlaşdyryp biler.Onda nädip çekiş ýüpüni saýlamaly?Tra aşakdakylary saýlamagyň esasy nokatlary ...
  Koprak oka
 • Pişik iýmiti bilen it iýmitiniň arasynda nähili tapawutlar bar?

  Pişik iýmiti bilen it iýmitiniň arasynda nähili tapawutlar bar?

  Pişik iýmiti bilen it iýmitiniň arasynda nähili tapawutlar bar? Pişik iýmitini we it iýmitini nädogry adamlara iýmitlendirmäň.Olaryň iýmit düzümi başga.Olary nädogry iýmitlendirseňiz, pişikleriň we itleriň iýmitlenmegi deňagramsyz bolar!Käbir dostlaryň öýlerinde şol bir wagtyň özünde itler we pişikler bar ...
  Koprak oka
 • It dişleýän ýelim bilen polýar taýagyň arasynda nähili tapawutlar bar?

  It dişleýän ýelim bilen polýar taýagyň arasynda nähili tapawutlar bar?

  It dişleýän ýelim bilen polýar taýagyň arasynda nähili tapawutlar bar?Indi it dişleýän ýelim bilen diş üweýji taýagyň arasyndaky dört tapawudy tanyşdyralyň.Olar hakda öwrenip bilersiňiz!1. diş üweýjiniň esasy wezipesi ...
  Koprak oka
 • Täze gelenler pişigi ösdürip ýetişdirmek üçin näme taýýarlamaly?

  Täze gelenler pişigi ösdürip ýetişdirmek üçin näme taýýarlamaly?

  Täze gelenler pişigi ösdürip ýetişdirmek üçin näme taýýarlamaly, ýakymly pişigi ösdürip ýetişdirjek dostlar, üns beriň.Täze pişikleriň näme taýýarlamalydygyny bilýärsiňizmi?Geliň, biri-birimizi tanalyň.Täjigistanly pişik pişigini ösdürip ýetişdirmek üçin näme taýýarlamaly?
  Koprak oka
 • Näme üçin pişikler zatlary stoluň üstünde goýmagy halaýarlar?Bu gaty içgysgynç bolup biler!

  Näme üçin pişikler zatlary stoluň üstünde goýmagy halaýarlar?Bu gaty içgysgynç bolup biler!

  Näme üçin pişikler zatlary stoluň üstünde goýmagy halaýarlar?Bu gaty içgysgynç bolup biler!Pişikler, aw awlamak instinkti sebäpli zatlary stoluň üstünde goýmagy halaýarlar.Pişikleriň zatlary agdarmagynyň sebäplerinden biri, aw instinktiniň görkezilmegi.Pişikleriň içgysgynçlygy we içgysgynçlygy sebäpli bolup biler i ...
  Koprak oka
 • Akylly haýwan suw paýlaýjy?Saýlamagy öwretmek üçin 5 gaty görkeziji!

  Akylly haýwan suw paýlaýjy?Saýlamagy öwretmek üçin 5 gaty görkeziji!

  Akylly haýwan suw paýlaýjy?Saýlamagy öwretmek üçin 5 gaty görkeziji!Öý haýwanlary üçin agyz suwunyň mukdary, zibil taşlaýan işgärler üçin barha möhüm meselä öwrüldi.Hususan-da, içmek suwuny halamaýan öý haýwanlary köplenç böwrek, peşew ulgamy we beýleki kesellerden ejir çekýärler ...
  Koprak oka
 • Iti täze gurşawa nädip çalt uýgunlaşdyrmaly?

  Iti täze gurşawa nädip çalt uýgunlaşdyrmaly?

  Pişigi täze gurşawa nädip uýgunlaşdyrmaly?Pişikler we itler ilkinji gezek öýlerine gelenlerinde, daş-töweregine we işgärlerine, esasanam güjüklere düşünmeýändikleri üçin gaty tolgunýarlar.Pişikleriň kesellemeginiň we ýaramaz ýagdaýynyň bardygyny bilmelisiňiz ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki iýmitlendirijiniň ýörelgesi

  Awtomatiki iýmitlendirijiniň ýörelgesi

  Awtomatiki iýmitlendirijiniň ýörelgesi 1. Gourglass awtomatiki iýmitlendiriji, Bu iýmitlendiriji bir sagat stakana meňzeýändigini aňlatmaýar, ýöne iýmitlendirijiniň iýmit nokady sagat aýnasy ýörelgesini ulanýar.Çykyş nokady söwda haýwany bilen arassalananda, iýmit saklaýyş gutusy derrew ony doldurar.Bu görnüş ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3