1111

Habarlar

 Haýwan pişigini sumkany nädip saýlamaly

IMG_4991

Pişik gullarynyň hemmesinde diýen ýaly öýde howa gutusy ýa-da göçme pişik sumkasy bar.Garyndaşlaryna we dostlaryna baryp görmek ýa-da pişigi hassahana äkitmek gaty amatly.Onda pişigiň çykýan sumkasyny nädip saýlamaly?Geliň, bir göz aýlalyň.

 

Pişigiňizi has uzak gezelenç etmek isleseňiz, şu ülňülere laýyk gelýän pişik sumkasyny taýýarlamaly:

 

1. Göçme görnüşiň ýerine yza çekiş görnüşi

 

2. Has köp ýer

 

3. Pişiklere bu görnüşi görmäge rugsat beriň

 

4. Torbanyň göwresi gaty we şekillendirilip bilner

 

Saparwww.petnessgo.comhas giňişleýin bilmek üçin.

 


Iş wagty: Iýun-22-2022