1111

Habarlar

Pişikler gije uklaýarmy?Pişikler günde näçe sagat uklaýarlar?

Pişikleriň birneme ýalta haýwanlardygyny bilýäris.Haýwan itleri ýaly janly we işjeň däl.Olar rahat ýerde arkaýyn ýatmagy gowy görýärler.pişikler gijeki haýwanlardyr

Pişik gije uklaýarmy?

Käbir pişikler çäreleri gaty gowy görýärler, pişikler bolsa gijeki haýwanlar we gijelerine ruhubelentdirler, şonuň üçin uklap ýatanymyzdan soň olaryň parkur ýaly bolup, öýüň daşynda aýlanmagyny dowam etdirmegi mümkin.Bu ýagdaýda, eýesini uklap bilmezligi mümkin.Öýde böküp, aşak bökmegi, şu ýerde we şol ýerde oýnamagy halaýan gaty janly pişikler bar, şonuň üçin bilgeşleýin hereketler bolup biler.Örän uly.

Pişikleriň bizden dürli iş we dynç alyş tertibi bar.Olary gijelerine uklamaga mejbur etmeli däldiris, sebäbi olaryň ukusy we iş tertibi ukyda ýatmakdyr, gijelerine uklamazlar we gündizlerine oýanmazlar.Pişikleriň köpüsi gijeki, öýde aýlanyp, gijelerine oýnaýarlar we ş.m.

Pişik bolma.Üç ýa-da dört aýlyk bolanda, güýçden doly we gijelerine biraz oýanýarlar.Otagyň hemme ýerinde parkur, divandan stoluň başyna, balkondan myhman otagyna we otaga çenli bökmek.

Emma pişigiň biologiki sagady ony kadalaşdyrmaga kömek edip biler.Pişik gullary gijelerine uklasa, olaram uklarlar.

Pişikler günde näçe sagat uklaýarlar

Haýwan pişikleri adamlardan iki esse uzak uklaýar.Şeýle-de bolsa, gözlegler pişikleriň her gün uzak wagtlap uklaýan ýaly görünýändigine garamazdan, ukusynyň dörtden üç böleginiň ýasama ukydygyny görkezýär.Şonuň üçin pişik günde 16 sagat uklaýana meňzeýär, ýöne aslynda çuňňur uky wagty bary-ýogy 4 sagat.

Haýwan pişikleri, şahsyýeti, ýaşaýyş durmuşy we durmuşa bolan garaýşy bilen ýakyndan baglanyşykly ýatmagy halaýarlar.Pişikler aslynda ýyrtyjy haýwanlar bolansoň, synlamaga has gujurly we gujurly bolmak üçin pişikler ýarym gün uklarlar, ýöne pişikler hem uklanda, islendik daşarky ses ýa-da hereketde gaty höwesli, çalt oýanyp biler.

Haýwan pişikleri hem uklanda, ýatanda, garnynda, iki gapdalynda, arkasynda uklap, topa gysylan we ş.m. dürli pozisiýalary göz öňünde tutýarlar.Pişikler gaty amatly ýerde ýatmagy, tomusda bolsa şemalladylýan, salkyn ýeri saýlarlar.Gyşda ýyly ýa-da oda ýakyn bir ýeri saýlaň.Şol bir wagtyň özünde, gyşda pişikler hem günüň aşagynda uklamagy we gün hereket edende ýatýan ýerlerini göçürmegi halaýarlar.

Aboveokardakylar, pişikleriň gijelerine uklamagy we günde näçe sagat uklamagy barada jikme-jik maglumat, size kömek edip biler diýip umyt edýärin.

 


Iş wagty: Iýun-17-2022