1111

Habarlar

 

Haýsy marka gowy suw üfleýji?Suw üfleýjini nädip satyn almaly

 
It her gezek suwa düşende, iň gaharlandyryjy zat, itiň saçyny üflemekdir.Köp eýeler öz saç guradyjy enjamyny ulanýarlar.Şeýle-de bolsa, galyň saçly ullakan ite duşansoň, ony ulanmak gaty kyn.Bu wagt gaty täsirli suw üfleýjisini ulanmaly.Haýsy markany satyn almak iň gowusy?Suitableerlikli suw üfleýjisini nädip satyn almaly?Bu gün size hödürläris.
Kuwwat (ýagny energiýa sarp edilişi): suw üfleýjisiniň birligine sarp edilişini aňladýar.Kuwwat suw üfleýjiniň iş netijeliligini doly düşündirip bilmeýär, ýöne suw üfleýjiniň iş wagtyndaky energiýa sarp edişini obýektiw görkezip biler, ýagny güýç sarp etmegi
Urýan güýç: suw üfleýjiniň iş netijeliligini ölçemek üçin iň möhüm görkeziji.Adaty şertlerde suw üfleýjisiniň çykýan ýeli bahasy hünär gurallary bilen ölçelýär.Adatça, haýwanlaryň saçyny guratmak üçin zerur zarba güýji 450g-den gowrakdyr.Eger zarba güýji 550-600g-den ýokary bolsa, haýwan sütüklerini guratmak aňsat bolar.Indi dünýäde iň ýokary suw urýanlar 950g-den gowrak urup biler.

Windeliň tizligi: ýeliň tizligi näçe ýokary bolsa, şonça gowy.Urýan güýç belli bir derejä ýetensoň, ýeliň tizligi näçe ýokary bolsa, şonça-da manyly bolýar.Windeliň tizligi ýokary bolsa, öwüsýän güýjüň bolmazlygy manysyz.
Suw üfleýjiniň şemaly gaty güýçli, ýöne diňe salkyn şemal.Üznüksiz temperatura derä ýakyn we iti ýakmaz, ýöne ses gaty güýçli bolar.It aragatnaşygyň başynda gorkup biler.Worryöne alada etme.Bir gezekden köp ulansaň, itler öwrenişer.Mundan başga-da, ownuk itler üçin suw üfleýjini ulanmazlyk mümkin.
Suw üfleýjileriň köp markasy bar.Suw urýanlaryň belli bir markasy itleriniň ýagdaýyna baglydyr.Çunçhouounyň maşgalasy muny ulanyp biler, ýa-da heunhe öý haýwanlaryny saç guradyjy we gök delfin haýwanlary üçin suw üfleýjiler gowy.Encyygylygy öwürmek iki esse gymmat.Olaryň köpüsi gözellik dükanlary tarapyndan ulanylýar, sebäbi dürli ululykdaky itler bilen iş salyşmaly, hatda haýsy görnüşi bar bolsa, Satyjy size iň amatly suw üfleýjisini maslahat bermeginde has gowy kömek edip biler.

 


Iş wagty: Iýun-25-2022