1111

Habarlar

Dogry çekiş ýüpüni nädip saýlamaly çekiş ýüpüni saýlamagyň esasy nokatlary

微 信 图片 _20220615173345

It itiň howpsuzlygy üçin gaty möhümdir, ýöne ýaramaz it iti oňaýsyzlaşdyryp biler.Onda nädip çekiş ýüpüni saýlamaly?Aşakdaky çekiş ýüpüni saýlamagyň esasy nokatlary, her kim bu hakda öwrenip biler!

Elbetde, itiňizi her gün gezelenje çykarsaňyz, itiňiz üçin owadan bir saýlamaly.Çekiş ýüpi adatça iki kategoriýa bölünýär: döşüň arka görnüşi we ýakanyň görnüşi.Güýjüňiz üçin ýakasy görnüşli pyçak ulanmak ony oňaýsyzlaşdyrar diýip alada edýän bolsaňyz, itiňizi döşüne we arkasyna goýup bilersiňiz.Adatça, ýakasy görnüşli it itiňize has gowy gözegçilik edýär diýip hasaplaýarys.Pyýada gezelenje çykanyňyzda, döşüň arka görnüşini we ýakanyň görnüşli çekiş ýüpüni saýlamagyň arasynda az tapawut bar.

Itiňiz üçin haýsy görnüşi ulansaňyzam, dogry modeli saýlamaly.Dogry ölçegli pyçak, berkitme berkidilenden soň barmagy goýmaga mümkinçilik berýär.It bir tarapdan aşa uly pyçak ulansa, bir tarapdan it aňsatlyk bilen erkin çykyp biler.Beýleki bir tarapdan, itiň öňe hereket etmeginiň täsiri astynda gowşak it itiň bedeniniň dessine has uly güýje sezewar bolmagyna sebäp bolar.Uly itler oňaýsyz we hatda dem alşyna täsir edip biljek has kiçi we inçe kirpikleri ulanýarlar.

Itler üçin dogry ululygy nädip saýlamaly?

Kiçijik: çekiş ýüpüniň uzynlygy 1,2 metr, ini 1,0 sm we takmynan 25-35 sm büst üçin amatly (6 kg içinde maslahat berilýär)

Orta: çekiş ýüpüniň uzynlygy 1,2 metr, ini 1,5 sm we takmynan 30-45 sm büst üçin (15 kg içinde maslahat berilýär)

Uly: çekiş ýüpüniň uzynlygy 1,2 metr, ini 2,0 sm we takmynan 35-55 sm büst üçin (40 kg içinde maslahat berilýär)

Amatly çekiş ýüpüni nädip saýlamaly?Çekiş ýüpüni saýlamak üçin ýokarda agzalan nokatlar, hemmeler üçin peýdaly bolar diýip umyt edýärin!

 

Saparwww.petnessgo.comhas giňişleýin bilmek üçin.

 


Iş wagty: Iýun-15-2022